Utredning av ADHD/ADD

Innenfor utredning av ADHD/ADD, har vi i Oslo psykologbehandling bestemt oss for en relativt omfattende innfallsvinkel for å garantere i best mulig grad korrekt diagnose. Som kjent er denne tilstanden veldig heterogen, altså det finnes svært mange uttrykk for hvordan man kan streve med oppmerksomhet og impulsivitet. Og det er også en kjensgjerning at det forekommer en hel del feil diagnostikk blant annet på grunn av dette, men også gitt at symptomene overlapper til dels med andre typer patologi som da må ekskluderes i utredning.

Hos oss anvender vi en del typiske intervjuer og sjekklister innledningsvis, både med og uten komparent (det er viktig at man kan stadfeste med en annen person at symptomene har vært tilstede hele livet siden det er snakk om en utviklingsforstyrrelse). Vi gjør også en såkalt anamnese for å få en historikk hva gjelder viktige livshendelser, hodeskader, fødselsforhold, familieforhold og lignende som spiller inn i vurderingen.

Videre gjør vi også forskjellige evnetester og nevropsykologiske tester for å få objektive mål på at typiske tegn på en ADHD/ADD-tilstand er påviselig i nåtid. Dette er gjerne da elementer som går på korttidshukommelse, evne til å holde konsentrasjon over tid, evne til å forflytte oppmerksomhet mellom oppgaver med mer. En såkalt nevropsykologisk profil er viktig for å understøtte vurderingen og sikre at symptomene ikke har andre årsaksforhold enn ADHD/ADD. I tvilstilfeller vil vi også tilføre ekstra tester for å nyansere fenomener vi eventuelt er usikre på i den grunnleggende utredning. 

Fordelen med det hele er totalt sett å sikre riktig diagnose, samt også finne ut mer nøyaktig hvordan ADHD/ADD arter seg for den individuelle klient. Dette vil åpne for rett behandling og oppfølging videre, samt naturlig nok bidra til økt selvinnsikt og livsmestring. 

Vi følger Helsedirektoratets nasjonalfaglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av ADHD.

Våre interne beskrivelser og rutiner for kvalitssikring følger naturlig med en ADHD-utredning hos oss.

Alle våre klienter henvises til psykiater for sluttrapport og i vurdering av behov for medikamenter.

En utredning av ADHD/ADD ligger på minimum 18-20 enkle timer. I tillegg vil oppfølging hos samarbeidende psykiater ta ca 4-6 timer.

De to tilstandene oftest kalt ADHD og ADD, er forkortelser for henholdsvis «Attention Deficit and Hyperactivity Disorder» og «Attention Deficit Disorder». I Norge bruker vi et annet diagnosesystem enn i USA, så rent formelt er det oftest diagnosen «F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet» som gis av helsepersonell etter utredning. Alternativt brukes andre diagnoser der man også ser at tilstanden fører til en del atferdsvansker. 

Kort fortalt går ADD ut på at man kjenner på en stor grad av vansker rundt konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette kan man merke på flere måter, men særlig er det gjerne problematisk å:

  • Fokusere på oppgaver over tid (særlig om de ikke er spesielt spennende).
  • Veksle mellom mange forskjellige oppgaver («multi-tasking»).
  • Holde på mange biter informasjon samtidig, eksempelvis at man «detter ut» når man får lange eller flere beskjeder samtidig.
  • Holde fokus når det er mye som kan distrahere, eksempelvis at andre prater i nærheten når man jobber.

Det skal også sies at det er de med ADD som får til å konsentrere seg gjennom gode mestringsstrategier, men at dette oppleves som svært utmattende (krever mye ro og lange pauser etter innsatsperioder). 

For ADHD tenker man at det i tillegg til vansker med konsentrasjon/oppmerksomhet også foreligger utfordringer knyttet til impulsivitet og hyperaktivitet. Dette kan være så mangt avhengig av alvorlighetsgrad og personlighet. Typisk er det her snakk om mye indre uro og en tendens til å gjøre og si ting uten å tenke seg om, ofte med tilhørende dårlig samvittighet.

Siden både ADHD og ADD anses som utviklingsforstyrrelser, er en sentral del av utredningen å stadfeste at symptomene har vært tilstede hele livet, og at indre uro/konsentrasjonsvansker ikke kommer av problematikk mer knyttet til vanskelige følelser og tanker (slik som ved angst, traumer, depresjon osv). 

Å få en ADHD/ADD-diagnose kan for en del oppleves som en lettelse siden det gir en god forklaringsmodell for egne vansker, og gir også tilgang til medisinering som en hel del opplever som nyttig. Samtidig vil det gjerne være nødvendig med hjelp til livsmestring, og tidvis også psykoterapi siden det å ha tilstanden kan ha ført til utenforskap, risikofylte opplevelser, relasjonelle vansker og en rekke andre utfordringer.

Det er også viktig å merke seg at diagnosen kan påvirke en del yrkesveier og karrieremuligheter (eksempelvis har Forsvaret en del krav her).

Anbefalte psykologer ved utredning av ADHD/ADD:

Psykologene våre vil hjelpe deg. Vi løfter her frem noen av våre psykologer som har ekstra erfaring eller kompetanse på utredning av ADHD/ADD.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.